ایمن‌سازی ساختمان آلومینیوم توسط صاحبان سرقفلی انجام می‌شود.

نسخه مناسب چاپایمیل صفحه برای دوستان

تهران- ایرنا- شورای کسبه ساختمان آلومینیوم، مسوولیت حقوقی و تبعات ایمن‌سازی ساختمان را بدون تخلیه آن برعهده می‌گیرند و ایمن‌سازی توسط خود آنها به عنوان صاحبان سرقفلی انجام خواهد شد و بنیاد مستضعفان نیز قدرالسهم خود که معادل ۵۰ درصد هزینه‌ها است را پرداخت می‌کند.