فروشندگان منتخب

  • پانل گچی

    پانل گچی RG یا GKB که این پانل گچی با نام پانل گچی ساده knauf می شناسیم برای ساختمان های در مناطق معتدل و یا در بخشی از ساختمان که رطوبت به میزان معین و پایینی است از پنل گچی ساده کناف knauf استفاده می شود. این گچ برگ ها را با نام RG هم می شناسیم. گچ برگ RG مخفف Regular Gypsum board است. این پنل گچی برای باکس های ساده و دیوارهای معمولی مورد استفاده قرار میگیرد. این پنل گچی همان طور که از نام آن مشخص است، کاربردی عمومی دارد. این پنل گچی را با نام GKB نیز می ناشناسند. این پنل گچی کرم رنگ است و در امتداد محور میانی این گچ برگ مهر آبی رنگ knauf ( کناف +k) خورده است.
  • پانل گچی

    پانل گچی RG یا GKB که این پانل گچی با نام پانل گچی ساده knauf می شناسیم برای ساختمان های در مناطق معتدل و یا در بخشی از ساختمان که رطوبت به میزان معین و پایینی است از پنل گچی ساده کناف knauf استفاده می شود. این گچ برگ ها را با نام RG هم می شناسیم. گچ برگ RG مخفف Regular Gypsum board است. این پنل گچی برای باکس های ساده و دیوارهای معمولی مورد استفاده قرار میگیرد. این پنل گچی همان طور که از نام آن مشخص است، کاربردی عمومی دارد. این پنل گچی را با نام GKB نیز می ناشناسند. این پنل گچی کرم رنگ است و در امتداد محور میانی این گچ برگ مهر آبی رنگ knauf ( کناف +k) خورده است.